การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ

Featured post

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ โดย ชนิกา วรสิทธิ์ และคณะ ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Neglected Tropica

Read More

Isan Cohort คนอีสานดูแลกันให้มั่นยืน

มะเร็งท่อน้ำดี อยู่คู่กับคนอีสานมานานหลายทศวรรษ เป็นมรดกอีสานที่ไม่พึงปรารถนา สาเหตุหลักคือปลาขาวดิบที่นำมารับประทานแบบสุกๆ ดิบๆ แล้วติดเชื้อพย

Read More

การประชุมวิชาการประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับโครงการ CASCAP จัดการประชุ

Read More

11. ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการที่ 11 “ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร มีว

Read More

10. การศึกษาข้อมูลและชุดความรู้พื้นฐานทางสังคม

โครงการที่ 10 “การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”  โดย รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สาขาวิชารัฐป

Read More

9. วิจัยเชิงนโยบาย

    โครงการที่ 9 “การวิจัยเชิงนโยบายด้านผลกระทบของการดำเนินงานโครงการท้าทายไทยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้

Read More

8. Clinical trials

โครงการที่ 8 “การศึกษาแบบสุ่มของการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัดสองขนานระหว่าง cisplatin และ gemcitabine เปรียบเทียบกับ gemcitabine ในผู้ป่วยผู้ใหญ่โ

Read More