การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ

Share to Social

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ โดย ชนิกา วรสิทธิ์ และคณะ ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases ปี 2015

กลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวรและคณะได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ ได้พบว่า เทคนิคให้ค่าความไวและความจำเพาะของการตรวจ เท่ากับ 81% และ 70% ตามลำดับ ซึ่งการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะนี้ กำลังถูกพัฒนาให้มีวิธีการตรวจอย่างง่ายในชุมชนและจะใช้ในการเฝ้าระวังการติดพยาธิใบไม้ตับในชุมชนได้ ในอนาคตอันใกล้นี้

Web: http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004157

PDF:http://www.plosntds.org/article/fetchObject.actionuri=info:doi/10.1371/journal.pntd.0004157undefinedrepresentation=PDF

research-1

Facebook Comments Box