ยุทธศาสตร์แห่งการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

[modula id="4156"]

     โครงการ “การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา” เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการเพื่อการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรและบูรณาการ เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่องให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการ CASCAP ได้มอบต่อให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยงทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 27 จังหวัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 – 2568” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี โดยกำหนดเป็นงานประจำที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลักดันให้เกิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญญาด้านสุขภาวะของประชาชนทั้งประเทศอีกด้วย

เป็นความร่วมมือกันของหลายฝ่าย ผ่านวันเวลาเพื่อพิสูจน์ผลงานและความเข้มแข็งของจิตใจ บนฐานของความตั้งมั่นว่า “ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ต้องหมดไปจากประเทศไทย จนถึงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอขอ โดยมีเป้าหมายให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้ภายใน 10 ปี วันนี้จึงเหมือนเป็นการปักธงชัยเพื่อประกาศชัยชนะและสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานได้มีแรงพลังในการขับเคลื่อนเพื่อให้ 10 ปีข้างหน้า พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจะหายไปจากประเทศไทยได้จริงดังความหวังที่ได้ตั้งวางไว้ว่า

“ประชาชนจะต้องเข้าถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่างทันเวลา เท่าเทียม มีคุณภาพ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

Facebook Comments Box