ประกาศผลการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา

Share to Social

ประกาศผลการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา หัวข้อเรื่อง “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

และเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทางคณะผู้จัดการประกวดจึงขออนุญาตเลื่อนพิธีรับรางวัลออกไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทาง Website และ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในลำดับต่อไป ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง หัวหน้าโครงการประกวดฯ โทร. 081-3922517

 

 

Facebook Comments Box