ประกาศผลการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา

ประกาศผลการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา หัวข้อเรื่อง “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

และเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทางคณะผู้จัดการประกวดจึงขออนุญาตเลื่อนพิธีรับรางวัลออกไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทาง Website และ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในลำดับต่อไป ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง หัวหน้าโครงการประกวดฯ โทร. 081-3922517

 

 

Facebook Comments Box

Related posts:

CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม
CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโ...
ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน
CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด