มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จับมือ 4 โรงพยาบาล ตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล มุ่งเป้าค้นหามะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงผลักดันสู่การเข้ารับการรักษา

Share to Social

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์  โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือในการตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นให้สามารถค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการดำเนินงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ “อำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยกิจกรรมหลักเพื่อตัดวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับในทุกมิติ รวมทั้งการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบอุบัติการณ์ของโรคที่สูงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลราชพฤกษ์  โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร ขึ้นในวันนี้

ซึ่งการจัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี จะได้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 12,000 รายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งและสามารถคัดกรองไปแล้วจำนวน 2,384 ราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความตั้งใจให้ความร่วมมือครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี: อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” พัฒนาอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อประชาชนต่อไป”

และ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า “จากการที่จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  โดยร่วมกันรณรงค์ป้องกันและกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในทุกๆมิติ มาโดยตลอดดังนั้นในวันนี้กระผมมีความยินดีเป้นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลราชพฤกษ์  โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร ขึ้นในวันนี้เพราะจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและขอยืนยันว่าจังหวัดขอนแก่นจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆอย่างเต็มที่ ในการนี้จังหวัดขอนแก่น ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ขอบคุณโรงพยาบาลราชพฤกษ์  โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลสิรินธร  รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี:อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล เพื่อให้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่นหมดไป”

การตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดลในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจ ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษา เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนและครอบคลุมวงจรการเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี น้ำดี  มีเป้าหมายที่จะลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ดำเนินงานให้น้อยกว่า ร้อยละ 1 และผลักดันให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดมากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ดำเนินการมากกว่า ร้อยละ 50

 

Facebook Comments Box