รายชื่อศัลยแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 

ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาเริ่มอบรม-สิ้นสุดการอบรม ชื่อ-สกุล สังกัด
1 การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2559 – 31 มิ.ย. 2560 นพ.กิตติศักดิ์ หาญกล้า ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเซกา
2 การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิกอนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 ปี ) 1 ก.ค. 2559 – 31 มิ.ย. 2560 นพ.เอกพจน์ ลี้วัฒณากุล ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์(สำนักงานศัลยกรรม)
3 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 31 ส.ค. 2559 พญ.นิสา เนตรจรัสแสง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
4 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 30 ก.ย. 2559 พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
5 การฝึกอบรมแพทย์ Hepatobiliary pancreatic surgery โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (6 เดือน) 1 ก.ย. 2559 – 29 ก.พ. 2560 พญ.เธียรรัตน์ บุญทรง(นายแพทย์ชำนาญการ) แผนกศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
6 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (ด้านโรคตับ ทางเดินท่อน้ำดี) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 30 ก.ย. 2559 นพ.กานต์ จันทราเกตุรวิ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
7 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 31 ต.ค. 2559 นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
8 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (ด้านโรคตับ ทางเดินท่อน้ำดี) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 31 ต.ค. 2559 นพ. นครินทร์ ฤทธิสิงห์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
9 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 30 พ.ย. 2559 พญ.ธัญญนันท์ จามิกร กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
10 การฝึกปฎิบัติงานศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 31 ธ.ค. 2559 นพ.ประวิทย์ พัฒนสุกาญจน์กูล แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11 การฝึกปฎิบัติงานศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 31 ม.ค. 2560 พญ.ณัฐธิดา ทรัพย์สมาน แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12 การฝึกปฎิบัติงานศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 1 เดือน ) 1 – 28 ก.พ. 2560 พญ.วรวรรณ วรเศรต แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต