สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ.บ้านแฮด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

Share to Social

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.บ้านแฮด) นำโดย นางภราดร ดังยางหวาย รักษาการสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด จัดโครงการบ้านแฮดโมเดลศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “บ้านแฮดโมเดล” เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการและแนวทางจัดหาพื้นที่จัดสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาถอดบทเรียนเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในอำเภอบ้านแฮด ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการแก้ไขปัญโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด ผู้นำและผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าชุมชนในอำเภอบ้านแฮด

นายสุพรรณ ชัยมี นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนาข่ามีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง และมีสถานบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดผ้านาข่าที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ตามมาด้วยปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ปัญหาสำคัญที่พบคือรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลตามที่สาธารณะ จนเกิดเป็นปัญหาด้านสุขาภิบาล สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เทศบาลจึงเริ่มขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 เป็นที่ปรึกษา และจัดสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในปี 2555  ซึ่งดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นต้นแบบเข้าศึกษาดูงานเรื่อยมา”

นายณัษฐพงษ์ วงษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล จากนั้นได้นำชมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลนาข่า โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันโดยตลอด

บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลนาข่า ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านถ่อนใหญ่ มีขนาด 2 งาน ประกอบด้วยบ่อสิ่งปฏิกูลระบบลานทรายกรองจำนวน 12 บ่อ ความจุบ่อละ 3.50 ลบ.ม. มีระบบกรองน้ำเสียซึ่งทิ้งลงบ่อเกรอะด้านหลังโดยบำบัดทุก 1 เดือนด้วยสารคลอรีน เทศบาลตำบลนาข่ มีรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 คันให้บริการประชาชนทั่วไปในอัตราบ่อละ 150 บาท และมีโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 โรงซึ่งได้จากกากตะกอนที่แห้งสนิทจนกลายมาเป็นปุ๋ย ซึ่งสามารถนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ต้องการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี


[modula id="4159"]


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box