สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สร้างผู้นำการแก้ไขปัญหา OVCCA ในพื้นที่

Share to Social

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the Trainer : Mister and Miss Ov CCA อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างผู้นำในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและได้รับเกียรติจากนายจรูญ อุ่นทวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิด

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ได้กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้”

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้นำชุมชน เทศบาล ครูอาจารย์ บุคลากรโรงพยาบาล อสม. และภาคประชาสังคมจากทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 76 คน โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ” “การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี ได้อย่างไร” โดยรศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ และมีกิจกรรมกลุ่มการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและการตัดวงจร” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างวัคซีนในเยาวชนด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน” โดย อาจารย์ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทำอย่างไร อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย อ.นพ.นัฐพงษ์ เอโกบล จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นเป็นการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “พลังสู่การเปลี่ยนแปลง” (Influencer) โดยคุณไตรภพ ผลค้า

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งนำผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และลดขั้นตอนในการคิดค้นเครื่องมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในรูปแบบ “อำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต


 

[modula id="4160"] 


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box