สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย โดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 1/2563″ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายชาติ “ทศวรรษกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2563″ เป็นการเพิ่มทักษะการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้กับแพทย์ในทุกจังหวัดให้ครอบคลุม ลดความสูญเสียจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัยและห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ในเขตบริการสุขภาพต่างๆ ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 จำนวนกว่า 5ุ6 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปให้บริการในโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ต่อไป

Related posts:

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคและเครื่องอัลตร้าซาวด์แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อขยายโอกาสการตรวจคั...
CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอน...
บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรค...
CARI KKU ผลักดันอุบลรัตน์โมเดล สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.โกสุมพิสัย สรุปผลการดำเนินงานโกสุมพิสัยโมเดล พร้อมขับเค...