สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ภาคการศึกษา และประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าให้ความรู้บุคลากรภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอน้ำพอง ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลน้ำพอง ครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน จากส่วนงานต่างๆ ใน อ.น้ำพอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตคนอีสาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 20,000 คน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหารจากปลาเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ ของประชาชน ซึ่งจะรับพยาธิใบไม้ตับเข้าไปและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดี สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวเนื่องจากส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีมักเป็นหัวหน้าครอบครัว ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ซึ่งปัจจุบันเราทำงานร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ โดยได้นำเอานวัตกรรมและงานวิจัยด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ กระตุ้นการแก้ไขปัญหาผ่านภาคประชาชนคู่ขนานกับการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อ.ศรีสมเด็จ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด และ อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น มุ่งหวังลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ภายใน 3 ปี และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เข้าสู่การคัดกรองและนำไปสู่การรักษาในระยะแรกๆ ให้มากที่สุด โดยต้องร่วมแรงร่วมใจผลักดันภารกิจนี้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันผ่านความร่วมมือของคนทั้งอำเภอ”

กิจกรรมวันนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการบรรยายหัวข้อ “โรคมะเร็งท่อน้ำดี และการบูรณาการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน” โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายหัวข้อ “โรคพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมในการตรวจคัดกรอง” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้ซักถามปัญหาและวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานและเติมองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

และภาคีเครือข่าย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ลดน้อยลงที่สุด


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box