สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครแกนนำ Mr.&Mrs.OV-CCA โกสุมพิสัยโมเดล ขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในพื้นที่

Share to Social

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยฯ พร้อมคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครแกนนำ Mr.&Mrs.OV-CCA ภายใต้ โครงการอำเภอต้นแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “โกสุมพิสัยโมเดล” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโกสุมพิสัย) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 89 คน จากกลุ่มสตรี ต.แพง, อสม.หัวขวาง ต.แก้งแก ต.หนองเหล็ก และ รพ.สต.ในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย

นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวว่า “ปัจจุบันภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี พ.ศ. 2559–2568 เพื่อจะจัดการกับปัญหาสุขภาพนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งการแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ คงกระทำให้สำเร็จโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย บูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง ซึ่งจะดำเนินการแต่เพียงในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพด้วยการตั้งรับเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ เพื่อเป็นการบูรณาการทุกมิติอย่างยั่งยืน เราทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ จากต้นน้ำไปจนสุดปลายน้ำอย่างบูรณาการ ซึ่งก็คือการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดการแพร่กระจายตามแหล่งน้ำ กำจัดพยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรค จัดการอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่เยาวชน จัดการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบสามารถติดตามได้ มีการคัดกรองและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน”

โดยกิจกรรมวันนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี ได้อย่างไร” โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัย และการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ“วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมการ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ” โดย ดร.ชนิกา วรสิษฐ โครงการการค้นหาการติดเชื้อซ้ำของโรคพยาธิใบไม้ตับในประชากรโคฮอทโดยการตรวจปัสสาวะ และได้มีการเสวนาในประเด็น “แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่” โดยนายกัณตพัฒน์ คำปลิว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โกสุมพิสัย และ นายไพสุนันลดา ประวันเต ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหัวขวาง ซึ่งเป็น Mr. & Miss OV-CCA ของโกสุมพิสัยโมเดล โดยในงานดังกล่าวทางสถาบันได้ยกเอานิทรรศการจากโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ มาจัดแสดงให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมด้วย


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box