สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

Share to Social

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวสุปราณี วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้ารวมถึงผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

นายชาติชาย ขำชื่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของอำเภอบ้านแฮดและปัญหานี้ได้คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะการแก้ปัญหาเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเดิมให้สำเร็จคงเป็นไปได้ยาก เราทุกคนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดพลังในพื้นที่ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนของตนเอง นำความรู้จากที่ได้ศึกษาดูงานมาสื่อสารให้ชุมชนทราบ เมื่อการดำเนินการจนสำเร็จแล้ว จะช่วยป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาด้วย โดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทางอำเภอยินดีร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับทุก ๆ คน”

ประเด็นในการการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ของตนโดยแบ่งกลุ่มตามพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบ้านแฮด ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการตัดวงจรการเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อันเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอต้นแบบในการแก้ปัญหาปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “บ้านแฮดโมเดล” โดยหวังให้บ้านแฮดโมเดลเป็นต้นแบบเพื่อขยายไปยังอำเภออื่น ๆ ต่อไป


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box