สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ “ท่าคันโทโมเดล”

Share to Social

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ “ท่าคันโทโมเดล”

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมและหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.พุทธรักษ์ ดีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าคันโท เป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือแผนและรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอท่าคันโท ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10 คน มุ่งเป้าลดอัตราผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

นพ.พุทธรักษ์ ดีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าคันโท ได้รายงานสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของอำเภอท่าคันโท “อำเภอท่าคันโทได้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าคันโท ได้มีทำงานบูรณาการขับเคลื่อนงานให้เดินไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานั้นมีแนวทางการดำเนินงานอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี การส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเข้ารับการรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การสื่อสารสาธารณะ
ปี 2563 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้ง 6 ตำบล รูปแบบการดำเนินการนั้นจะเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน และสามารถนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ การตรวจอัลตร้าซาวด์ ผลักดันผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา การจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถกำจัดสิ่งปฏิกูลเข้าร่วมแล้ว 4 ราย และการดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัยในชุมชน”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ หรือเรียกกันในชื่อ “โครงการอำเภอโมเดล” โดยมุ่งเน้นการลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ เน้นการรณรงค์และสร้างความตระหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจคัดกรอง คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดรักษาและเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รับการผ่าตัดรักษาในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งอำเภอท่าคันโท เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยร่วมมือกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้นำเอาโครงการวิจัยในการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ มาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

การขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนั้น จะกระทำให้สำเร็จโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง การจะดำเนินการแต่เพียงในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพด้วยการตั้งรับเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ร่วมกัน จากต้นน้ำไปจนสุดปลายน้ำอย่างบูรณาการ ซึ่งก็คือ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดการแพร่กระจายตามแหล่งน้ำ กำจัดพยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรค จัดการอาหารให้ปลอดภัย เพิ่มภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่เยาวชน จัดการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบสามารถติดตามได้ การคัดกรองและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

>> ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม <<

Facebook Comments Box