สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมนักวิจัยชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการวิจัย Basic Research Fund ปี 2564

Share to Social

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมทีมนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564

ในปีงบประมาณ 2564 นี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ภายใต้แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท Basic Research Fund จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มฟีโนมิกส์สำหรับการคัดกรอง รักษา ติดตาม และเฝ้าระวังทางการแพทย์ โดยใช้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นการศึกษาต้นแบบ โดยมี รศ.ดร.นิษณา นามวาท เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งในโอกาสนี้ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้กล่าวกับนักวิจัยในโครงการว่า “ขณะนี้ทิศทางในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของสถาบัน มุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แม่นยำในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมาซึ่งสถาบันได้เริ่มดำเนินงานมามากกว่ามากกว่า 7 ปี และในปี 2561 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการจัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตร์คือ ชุดแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) แบบ Triple quadrupole MS/MS (Triple Quadrupole MS/MS) 1 ชุด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนประเภท Basic Research Fund ในชื่อโครงการการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มฟีโนมิกส์สำหรับการคัดกรอง รักษา ติดตามและเฝ้าระวังทางการแพทย์ โดยใช้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นการศึกษาต้นแบบดังกล่าว เพื่อจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์คือ เครื่องตรวจวัดระดับการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลด้วยสนามไฟฟ้ากำลังสูง 600 MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 600 MHz) 1 ชุด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยงานวิจัยการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นหลัก”

และในโอกาสนี้ ทีมนักวิจัยและคณะกรรมการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ได้แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook Comments Box