สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าหารือนายอำเภอเมืองขอนแก่น มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เชิงบูรณาการทั้งอำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอต้นแบบ “เมืองขอนแก่นโมเดล” ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมหารือในครั้งนี้

การประชุมหารือในครั้งนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้หารือกับท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ถึงแนวทางขับเคลื่อนงานการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ โดยการดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand ที่สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยดำเนินงานในรูปแบบการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนในอำเภอต้นแบบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงไปแก้ไขปัญหาใน 15 อำเภอ 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยลงไปแก้ไขปัญหาทั้งระดับปฐมภูมิ ตั้งแต่การรณรงค์ในประชาชน การนำหลักสูตรการเรียนการสอนไปใช้ในโรงเรียน การรณรงค์อาหารปลอดภัย การป้องกันพยาธิใบไม้ตับในหมาแมว และระดับทุติยภูมิ เช่น การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ และการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ และระดับตติยภูมิ คือ การรักษาและการติดตามผลการรักษา โดยมีการบันทึกข้อมูลและติดตามผลการรักษาในระบบ Big data ที่ชื่อว่า Isan Cohort ซึ่งปัจจุบันมีคนลงทะเบียนในระบบกว่า 2 ล้านราย โดยอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นหนึ่งในอำเภอต้นแบบเป้าหมาย ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน สถาบันวิจัยฯ และอำเภอเมืองขอนแก่นกำลังดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ให้กับประชาชน จำนวน 24,000 ราย โดยนายอำเภอเมืองขอนแก่นได้หารือถึงการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยจะบรรจุประเด็นปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเข้าไปในประเด็นปัญหาของ พชอ. เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองขอนแก่น คนใหม่

Related posts:

CARI เข้ารับรางวัลนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านบริการภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
CARI แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและอาหารปลอดภัยร่วมกับแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลมัญจาค...
CARI เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาเวชนคร จ.ขอนแก่น (Khon Kaen Medicopolis)
สคร.7 เข้าหารือสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี แนวทางการร่วมวิจัยชุดตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน (R...
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุ...
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคและเครื่องอัลตร้าซาวด์แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อขยายโอกาสการตรวจคั...