สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.กันทรวิชัย สรุปผลการดำเนินงานกันทรวิชัยโมเดล พร้อมขับเคลื่อนงานต่อเนื่องปีที่ 2

Share to Social

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายสมพร ควรคำคง ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

การประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้าร่วมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นหนึ่งในประเด็นหลักขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกันทรวิชัย โดยมีผลการดำเนินงานในโครงการ ดังนี้
1.พชอ.กันทรวิชัย เข้าศึกษาดูงานการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 ณ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.การจัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นการนำผู้นำชุมชนจาก 10 ตำบล จำนวน 80 คน มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ร่วมกันโดยเริ่มจากภาคประชาชน
3.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 3,501 ราย พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 720 ราย (ร้อยละ 20.57) โดยกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ทางโครงการได้ให้การรักษาโดยให้ยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับและติดตามผลการรักษา

โดยในปี 2564 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกันทรวิชัยได้วางแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทั้ง 5 ประเด็นอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้หารือรูปแบบการจัดงานมหกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ที่มีผลการตรวจติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้เข้าสู่กระบวนการตรวจตัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยอัลตร้าซาวด์ นอกจากนี้ทางพื้นที่ยังมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะปลาร้า ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลที่มีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ค่อนข้างสูง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งนำผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และลดขั้นตอนในการคิดค้นเครื่องมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในรูปแบบ “อำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

Facebook Comments Box