ปรัชญาของ CASCAP

Share to Social

ปรัชญาของ CASCAP คือ ความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและการอุทิศแก่สังคมไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสังคมทั้งหมด พวกเราเริ่มต้นจากการช่วยเหลือประชาชนนับล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแต่ถูกละเลยมาเป็นเวลานาน ถึงแม้จะมีการรณรงค์ด้านสาธารณสุขมากมายตลอด 60 ปีที่ผ่านมา แต่การติดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีก็ยังมีการเกิดสูง โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นสูงถึง 20,000 รายต่อปี

ในการช่วยเหลือประชาชนและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้น จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากสังคมในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การจัดการด้านสุขภาพ รวมถึงการทำวิจัยเพื่อแก่ปัญหาต่างๆที่เกิดจากโรคนี้ เราทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาระบบ, ขั้นตอนการดำเนินงานและนโยบายเพื่อให้คนในชาติเกิดความตระหนักและหากลยุทธ์ในการป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เราเชื่อว่าหนทางเดียวในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและลดการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีก็คือความร่วมมือของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวนี้ มีประชาชนนับล้านในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคราบลุ่มแม่น้ำโขงที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากเรา เราสามารถยกระดับคุณภาพของการดูแลและรักษาเพิ่มการรอดชีพของประชาชนโดยอาศัยการทำงานร่วมกัน

เป้าหมายแรกของ CASCAP ก็คือความร่วมมือและการทำงานอย่างเป็นระบบในการตรวจกรอง ติดตาม วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับทั้งการรักษาให้หายขาดหรือการรักษาแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ของเราก็คือการตรวจหาระยะเริ่มแรกของมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาสูงสุด รวมทั้งความร่วมมือที่มั่นคงกับเครือข่ายบุคคลากรสายสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูและจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดี ทาง CASCAP ทาบเป็นอย่างดีว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้มักอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและกันดารของประเทศซึ่งเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยาก เราจึงต้องมีการออกหน่วยสัญจรเพื่อทำการตรวจกรองเพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างแท้จริง

โครงการออกหน่วยสัญจรของ CASCAP คือ การออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทำการตรวจกรองให้แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โครงการนี้ได้มีการใช้เทคโนโลยีและการบริการด้านสุขภาพมาให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงขั้นตอนการวินิจฉัยจากภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้การเกิดโรค นอกจากนั้นพวกเรายังให้ความรู้แก่ประชาชนและเตือนให้ตระหนักโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ แง่มุมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ CASCAP ก็คือการทำงานเพื่อแก้ไขข้อด้อยในด้านการรักษาและการจัดการมะเร็งท่อน้ำดี CASCAP ได้ให้ความรู้และจัดอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูง และทำงานเพื่อให้เกิดความชำนาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการวินิจฉัยและจัดการมะเร็งท่อน้ำดี เรายังทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งความรู้โดยการนำบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่มารับความรู้และฝึกอบรมเพื่อที่จะช่วยผลักดันการจำกัดพยาธิใบไม้ตับและลดการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

แง่มุมที่สำคัญอีกด้านของ CASCAP ก็คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่ได้จากการออกตรวจกรองและเพื่อเก็บข้อมูลทางการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าทำไมการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในบางพื้นที่จึงมีอัตราการเกิดสูง ระบบดังกล่าวนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยการดึงข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกบันทึกเก็บไว้เมื่อได้รับการตรวจจากโครงการสัญจร ซึ่งการศึกษาสถิติ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อปัจจัยการเกิดโรค และการทำวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมีความสำคัญมากพอๆกัน นี่เป็นหนทางที่เป็นไปได้จะเก็บข้อมูลส่วนกลางอย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางสาธารณสุข และการรวบรวมฐานข้อมูลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในส่วนนี้ CASCAP และศูนย์จัดการข้อมูลและสถิติวิเคราะห์ (DAMASAC) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการพัฒนาระบบที่เรียกว่า CASCAP Tools และ CASCAP Cloud ขึ้นมา โดย CASCAP Tools ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยในการลงทะเบียนผู้ป่วย เก็บข้อมูลสุขภาพ และแนะนำการจัดการสุขภาพผู้ป่วย ส่วน CASCAP Cloud เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้สำหรับเก็บรักษาข้อมูลและช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำการลงทะเบียนแล้วเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน และมีหนทางมากมายในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราไขปัญหานี้

Facebook Comments Box