ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการอำนวยการ

1 ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ที่ปรึกษา  
2 ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ ที่ปรึกษา  
3 นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท์ ที่ปรึกษา  
4 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธาน  
5 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ  
6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กรรมการ  
7 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ  
8 หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ  
9 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา กรรมการ  
10 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กรรมการและเลขานุการ  
11 รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหาร

1 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธาน  
2 ศ.ดร.พวงรัตน์  ยงวณิชย์ รองประธาน  
3 ศ.พญ.นิตยา  ฉมาดล กรรมการ  
4 ศ.ดร.ไพบูลย์  สิทธิถาวร กรรมการ  
5 รศ.ดร.นิษณา นามวาท กรรมการ  
6 รศ.ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ กรรมการ  
7 ผศ.นพ.เอก  ปักเข็ม กรรมการ  
8 หัวหน้างานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กรรมการ  
9 นางสาวรัชนีย์  ชนะวงศ์ กรรมการ  
10 รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
11 นางสาวกฤติกา  สุวรรณรุ่งเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ