เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ” (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่าย มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวนิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน” ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ได้รับเกียรติจาก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด

ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis) ผลิตโดยโครงการการผลิตชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน โดย ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวรและคณะ ภายใต้แหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจพยาธิใบไม้ตับโดยชุดตรวจฯ เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมใช้ตรวจได้ในชุมชนที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังตรวจการติดเชื้อได้แม่นยำกว่าการตรวจไข่พยาธิในอุจจาระ ผู้ถูกตรวจไม่ต้องเสียเวลารอ เพราะจะทราบผลในทันทีที่หยดตัวอย่างปัสสาวะลงบนแผ่นแถบสี ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อรักษาโรคอย่างทันการณ์ในวันนั้นเลย

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการลงทะเบียนและรับบัตรคิว การเก็บสิ่งส่งตรวจ ปัสสาวะ อุจจาระและเลือด จากนั้นเป็นการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับโดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็ว เมื่อทราบผล(ในวันนั้น)แล้ว จะมีการให้ยารักษาพยาธิในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทันที นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ โดยชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ พร้อมจะขยายวงการตรวจคัดกรอง ให้กว้างขวางในชุมชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในอนาคตอันใกล้นี้

>> ภาพบรรยากาศกิจกรรมในงาน <<

Related posts:

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคและเครื่องอัลตร้าซาวด์แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อขยายโอกาสการตรวจคั...
CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอน...
บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรค...
CARI KKU ผลักดันอุบลรัตน์โมเดล สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.โกสุมพิสัย สรุปผลการดำเนินงานโกสุมพิสัยโมเดล พร้อมขับเค...