1. อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ

Share to Social

โครงการที่ 1 อาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ”  โดย รศ. สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปลาและหอยในพื้นที่ที่มีการระบาด 84 อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย และเพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิได้  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานปลาที่ปลอดพยาธิ นำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากปลาสู่คนได้

 

cascap-web-project1
หัวหน้าโครงการ รศ. สพ.ญ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ดร. รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน สกลนคร
อ.ดร. ปราณี ศรีราช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน สกลนคร
นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน สกลนคร
นายภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์ pharmacie viagra คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน สกลนคร


Facebook Comments Box