10. การศึกษาข้อมูลและชุดความรู้พื้นฐานทางสังคม

Share to Social

โครงการที่ 10 “การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”  โดย รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเชิงของด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

cascap-web-project10 fftgroup10
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ ดร. รุ่งอรุณ บุญสายันต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-cialis-levitra/ ม.ขอนแก่น 
นาย วิโรจน แจ่มเสียง นักวิจัยอิสระ
นาง มะยงค์ พรมราช นักวิจัยอิสระ

 

Facebook Comments Box