11. ระบบภูมิสารสนเทศ

Share to Social

โครงการที่ 11 “ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-achat/ สร้างฐานข้อมูลภูมิสำรสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านภูมิสารสนเทศกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากสศต่อการเกิดโรคและความชุกพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีออนไลน์

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ร่วมโครงการ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. อภิพร ถิ่นคำรพ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ
ศูนย์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สายยัญ สายยศ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. pharmacie viagra อุราวรรณ จันทร์เกษ
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร ณกร วัฒนกิจ
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Facebook Comments Box