2. โรคพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว

Share to Social

โครงการที่ 2 “การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม” โดย ผศ. นสพ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรม ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ระบาด 84 อำเภอ 110 หมู่บ้านของประเทศไทย

 

cascap-web-project2 fftgroup2
หัวหน้าโครงการ ผศ. นสพ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรม ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ


Facebook Comments Box