กขป. อีสาน สานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานกขป. เขต 7 นายณรงค์ พลละเอียด ประธาน กขป. 8  น.พ เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กขป. เขต 10 และศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทน ผอ. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกันแถลง เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง กขป. ทั้ง สามเขต ในการสนับสนุน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
กขป. ทั้ง 3 เขต ต่างให้คำมั่นสัญญาแบบสุภาพบุรุษ ว่าจะร่วมกันทำหน้าที่เชื่อมประสาน บูรณาการหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่ม ชุมชน เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 7 ประเด็น คือ
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชน
2. การสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4. การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
6. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สานพลัง กขป. 3 เขต ร่วมแก้ปัญหา OV CCA

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการสนับสนุนจาก กขป. เขต 8 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่าย จะจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี และในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กขป. เขต 7 และภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะสงฆ์ จังหวัดมหาสารคาม ฯลฯ จะจัดมหกรรมต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ณ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงาน ทั้ง 7 กิจกรรม ข้างต้น จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ในอีกหลายพื้นที่ของภาคอีสาน โดยหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีบาทสำคัญในการเป็นแกนกลางการประสานงาน ในระยะต่อ ๆ ไป

Facebook Comments Box