3. ตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับแนวใหม่

Share to Social

โครงการที่ 3 “แผนภูมิความชุกและระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ ใน 27 จังหวัดของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ในการกำจัดพยาธิในชุมชนต้นแบบ”  โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนภูมิการระบาดของพยาธิใบไม้ตับเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหารูปแบบการกระจายอัตราชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับจากการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิวิธีใหม่ (Parasep stool kit) ผสมผสานกับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาโปรตีนจากสารคัดหลั่งของพยาธิในชุมชนต้นแบบใน 152 หมู่บ้านของ 84 อำเภอใน 27 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง จนสามารถประยุกต์ใช้การตรวจโปรตีนในปัสสาวะเพื่อประเมินหาอัตราชุกและความหนาแน่นของพยาธิในระยะยาวเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจอุจจาระวิธี Parasep stool kit และ quantitative FECT ตลอดทั้งติดตามผลการให้ยา praziquantel ต่อระบาดของพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่มเดิม (cohort population)  จำนวน 15,000 คน เพื่อติดตามความหนาแน่น การติดเชื้อซ้ำ การติดเชื้อใหม่โดยใช้การตรวจปัสสาวะเป็นเกณฑ์ตัดสิน และจัดทำฐานข้อมูลระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับระยะยาวใน  Isan cohort

 

cascap-web-project3 fftgroup3
หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ รศ.ดร. นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ดร. อัญชลี เตชะเสน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ดร.กุลธิดา  โกพลรัตน์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
น.ส.ชนิกา วรสิษฐ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
น.ส.ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

 

Facebook Comments Box