5. Isan Cohort network system

Share to Social

 โครงการที่ 5 “การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การเฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan Cohort)” โดยรศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center: DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่อ Isan Cohort สำหรับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (epidemiological surveillance) สำหรับพฤติกรรมเสี่ยง พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับชาวอีสานทุกคน โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่มีพรมแดนของเขตผู้ให้บริการ โดยให้สามารถใช้งานบนอินเตอร์เน็ต แบบ https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-100mg/ real time และสามารถติดตามผลได้ในระยะยาว และดำเนินการใช้งาน ติดตามประเมินผล พัฒนา และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Isan Cohort เพื่อจัดการข้อมูล ที่ได้จาก Isan Cohort วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง สอดคล้องกับลักษณะปัญหา และทันเวลา

 

cascap-web-project5 fftgroup5
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธ่ารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ นายชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง Programmer DAMASAC
นาย ภานุวัฒน์ ประทุมขำ Programmer DAMASAC
ดร.วิลัยพร ถิ่นคำรพ นักสถิติ DAMASAC
นาย ณฐาภพ ถิ่นคำรพ นักสถิติ DAMASAC
ดร.กวิน ถิ่นคำรพ นักสถิติ DAMASAC


Facebook Comments Box