6. การจัดทำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

โครงการที่ 6 “หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป”
โดย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและนำหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน และเพื่อผลิตสื่อให้ความรู้ในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในประชาชนทั่วไป

 

cascap-web-project6 fftgroup6
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธีรชัย https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-belgique/ เนตรถนอมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ รศ.ลัดดา ศิลาน้อย สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.เพ็ญผกา หนองนา สาขาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ประเทืองสุข มณีล้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น
อ.คมสันต์ หลาวเหล็ก โรงเรียนนครขอนแก่น จ. ขอนแก่น
Associate Professor Dr.Tang Keow Ngang International College Khon Kaen University


Facebook Comments Box