7. การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

    โครงการที่ 7 “การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ จำนวน 100,000 คน ใน 27 จังหวัด รวมทั้งนำผู้สงสัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจคัดกรองเข้าสู่ระบบการตรวจยืนยันและการรักษา และติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มแรกที่ยังไม่ปรากฎอาการทางคลินิกให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันการณ์

cascap-web-project7 fftgroup7

 

หัวหน้าโครงการ ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ


Facebook Comments Box