9. วิจัยเชิงนโยบาย

Share to Social

    โครงการที่ 9 “การวิจัยเชิงนโยบายด้านผลกระทบของการดำเนินงานโครงการท้าทายไทยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดย ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานโครงการท้าทายไทยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

cascap-web-project9 fftgroup9
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น


Facebook Comments Box