CARI ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมครู 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 22 กรกฏาคม 25

Read more

CARI สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ ปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 256

Read more

CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more