CARI เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

CARI+สคร.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more