บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2

Share to Social

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “บ้านแฮดโมเดล” และ “บ้านไผ่โมเดล” ร่วมกับอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายนายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด และนายคมกริช สิริภาคย์โสภณ สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์บริการสุขภาพในเขตพื้นที่เข้าร่วมด้วย

โดยการประชุมหารือครั้งนี้ เป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจพยาธิใบไม้ตับเพื่อติดตามการติดเชื้อซ้ำและการติดเชื้อใหม่ในรายเดิม และตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเพิ่มในรายใหม่อีก 3,000 ราย รวมการตรวจพยาธิใบไม้ตับของทั้งสองพื้นที่กว่า 9,000 ราย

นอกจากนั้นยังกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนอื่นที่จะดำเนินการในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย เช่น การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นหาสาเหตุในรายที่มีการติดเชื้อซ้ำ การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน การตรวจหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแหล่งน้ำส่วนตัวของชาวบ้าน การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ การจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน และการพัฒนาผู้ประกอบการปลาส้มสู่มาตรฐานการผลิต เป็นต้น

แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบอำเภอต้นแบบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตัดวงจรการเกิดปัญหาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

ภาพ : ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ธนาราช คงคารักษ์

Facebook Comments Box