CARI เดินหน้าลุยขับเคลื่อนเชียงขวัญโมเดล มุ่งแก้ปัญหา Ov CCA เชิงบูรณาการ

Share to Social

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย นางสาวสุปราณี วรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่เข้าประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา​พยาธิ​ใบไม้​ตับ​และ​มะเร็ง​ท่อน้ำดี อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายจรูญ อุ่นทวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 25 คน

นายจรูญ อุ่นทวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ กล่าวว่า “อำเภอเชียงขวัญ เป็นอำเภอที่อยู่ติดริมแม่น้ำชี ประชาชนบางส่วนยังคงมีพฤติกรรม​การบริโภคปลาแบบดิบอยู่ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้​ตับที่มีปลาวงศ์ตะเพียนเป็นพาหะ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขและทางอำเภอเชียงขวัญได้มีมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ได้ลงมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทางอำเภอ ทั้งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและเยาวชน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้​ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการดูแลรักษา ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี โดยมุ่งหวังลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ภายใน 3 ปี นับเป็นอีกภารกิจที่ท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หรือเรียกกันในชื่อ “โครงการอำเภอต้นแบบ” โดยมุ่งเน้นการลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ เน้นการรณรงค์และสร้างความตระหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจคัดกรอง คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดรักษาและเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รับการผ่าตัดรักษาในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งเชียงขวัญ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยร่วมมือกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้นำเอาโครงการวิจัยในการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ มาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสาน


[wp_show_posts id=”2850″]

Facebook Comments Box