CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน

Share to Social

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยไนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning: BBL) ภายใต้โครงการวิจัยหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อ.เมือง จ.มหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต หัวหน้าโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและกล่าวความเป็นมาของโครงการโดย รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย ผู้ริ่เริ่มโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมการเสวนาประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากการทดลองใช้หลักสูตร และพิธีมอบเกียรติบัตรกับโรงเรียนแกนนำในการใช้หลักสูตร โดย อาจารย์ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองคูโคกขุมดินจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม 

และในช่วงบ่าย เป็นเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางในการจัดทำหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน” โดย อาจารย์สมกมล บุญมี รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต และคณะ และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้และแนะนำสื่อประกอบหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย”  โดย อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม อาจารย์สมกมล บุญมี และคณะ โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมอีก 1 วัน จะเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อและการนำเสนอผลงานและสะท้อนผล เพื่อที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning: BBL) ในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box