CARI+กปป.7 เข้าร่วมประชุม คสช. นำเสนอผลการแก้ไขปัญหา OV CCA เชิงบูรณาการ

Share to Social

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Online ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จ.ขอนแก่น 

โดยในการประชุมดังกล่าว ในวาระการประชุมที่ 4.1 ประธาน กขป.7 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 7 ซึ่งนายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7  ได้สรุปการทำงานของ กขป. 7  มีประเด็นขับเคลื่อนงานอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.สร้างความร่วมมือผ่านภาคีเครือข่าย โดยกำหนดปัญหาสุขภาพพื้นที่เป็นฐานบูรณาการ กลไกการทำงาน  2. สร้างการเรียนรู้ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และ 3. สร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ประชนชนสุขภาพดี มีสุขอย่างยั่งยืน จากนั้นประธาน กขป.7 ได้สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและเป็นนโยบายระดับชาติ/กขป. 7 โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เชิญ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า ประเด็นการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เราได้ผลักดันเข้าสู่ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2557 จนนำมาสู่การกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอขออนุมัติ “แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการ 5 แผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้ภายใน 10 ปี โดยทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานมาต่อเนื่องโดยตลอด บูรณาการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำงานสอดประสานร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระจายการทำงานลงพื้นที่ผ่านโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กว่า 21 อำเภอในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลดลงจาก 42.8%  เหลือ 1.06% และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในระยะแรกที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาเพิ่มขึ้นจาก 21.8% มาเป็น 84.5% และอัตราการรอดชีพ 5 ปี เพิ่มขึ้นจาก 17.3% เป็น 55% โดยภาคีเครือข่ายการทำงานเขตสุขภาพที่ 7 และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้มีมติและข้อเสนอแนะร่วมกัน ให้ คสช.ได้พิจารณาประเด็นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3 ประเด็น ได้แก่ 
1 การลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว [OV-RDT]
2 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ําดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว [OV-RDT]
3 การฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ําดีและการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว [OV-RDT]

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box