CARI นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ EdPex

Share to Social

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า “สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เริ่มต้นดำเนินงานจากการเป็นศูนย์วิจัยฯ จนก้าวมาสู่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราได้พัฒนางานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร มากกว่า 543 ผลงาน มีนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภายใต้การดูแลสถาบันจำนวน 42 คน ผลิตบัณฑิต ป.โท/ป.เอก จบการศึกษา ระหว่างปี 2553-2564 จำนวนกว่า 122 คน มีการฝึกอบรมรังสีแพทย์เชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่าง ปี 2558-2563 จำนวนกว่า 1,333 คน มีการสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยผลการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมา ได้แก่ ลดอัตราผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จาก 42% เหลือ 1.06% / เพิ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นเข้าสู่การรักษา จาก 21.8% เป็น 84.5% และเพิ่มอัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี จาก 17.3% เป็น 55% โดยมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในระบบ  Isan Cohort (https://cloud.cascap.in.th) ซึ่งปัจจุบัน มีคนลงทะเบียนกว่า 3 ล้านราย ปัจจุบันสถาบันวิจัยฯ มีการพัฒนาความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย มีภาคีเครือข่ายดำเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยขับเคลื่อนงานผ่านโครงการต่างๆ ในพื้นที่วิจัยเป้าหมายผ่านโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *