CARI จับมือ กขป.7 และ สช.จัดงานมหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

โรคมะเร็งท่อน้ำดี “เพชฌฆาตเงียบของคนอีสาน” โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีทั้งในและนอกตับ โดยมีพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคฯ โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยกว่าปีละ 10,000–20,000 รายต่อปี โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในโลก และมีสถิติการเสียชีวิตสูงกว่า 50 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งร้อยละ 55 เป็นประชากรวัยทำงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัว อายุระหว่าง 40-60 ปี จึงถือได้ว่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาที่สำคัญของภูมิภาคที่ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

จากความตระหนักในเรื่องปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัด“มหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งส่วนราชการและเอกชน รวมถึงภาคประชาชน โดยมหกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 ภายใต้ประเด็น “พลังพลเมืองตื่นรู้..สู้วิกฤติสุขภาพ”

การจัดมหกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมเวทีเสวนา “พลังเครือข่าย เอาชนะปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เป็นผู้นำในภาคีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมเสวนา อาทิ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นายไพโรจน์ อุทรส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณัษฐพง วงษา อดีตผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ทีมพัฒนาหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นเป็นการ Talk นโยบายและการสนับสนุนเสริมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากฝ่ายนโยบาย ได้แก่ นายแพทย์หัสชา เนือยทอง ประธานคณะอนุกรรมการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตที่ 7 นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางวีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ ประธาน บริษัท เซ็น แอนด์โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (ZKC) ผู้ประกอบการโรงงานผลิตปลาร้า นางวาที กอมะณี ประธานกรรมการบริษัท แม่เตี้ย ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการโรงงานผลิตปลาส้ม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ การจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการกับปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น เขต และประเทศ ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้ามากกว่า 100 คน ทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์

« of 2 »

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *