CARI อบรมอาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งปฏิกูล”เชียงขวัญโมเดล”

Share to Social

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ  โรงพยาบาลเชียงขวัญ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงขวัญ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “อาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิและการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอต้นแบบ “เชียงขวัญโมเดล” ณ ห้องประชุมพันธุ์ศิลา โรงพยาบาลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายจรูญ อุ่นทวง สาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และ นายแพทย์ทินเทวัญ พุทธลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงขวัญ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 62 คน โดยเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารจากปลา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ ประมง และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ อ.เชียงขวัญ

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย อ.นพ.ณัฐพล เอโกบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึงวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการป้องกันกำจัด รวมถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการประกอบอาหารจากปลาวงศ์ตะเพียนอย่างไร ให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงการบริหารจัดการบ่อเลี้ยงปลาอย่างไรให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ

และมีการบรรยายให้ความรู้ในอีกประเด็น ได้แก่ “การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน” โดย นายอิสระ ทินภัทรภิญโญกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อ.ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ ซึ่งได้กล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการผลักดันและสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด และการนำเอาผลิตผลจากบ่อบำบัดไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากนั้นนายปณิธาน ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ระหว่างปี 2563-2565 ที่ผ่านมา โดยได้รายงานข้อมูลการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ และการทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวางแผนการทำงานในปีต่อๆ ไป

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop ระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งปฏิกูลใน อ.เชียงขวัญร่วมกัน กิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนชาวเชียงขวัญมีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงขวัญ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอต้นแบบ “เชียงขวัญโมเดล” โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงขวัญ (พชอ.เชียงขวัญ)

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box