CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม

Share to Social

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 99 คน จาก 5 อำเภอนำร่อง ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565-2568 จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางจงกล ธมิกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติกระบวนการใช้งาน ระบบ Isan Cohort กระบวนการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565-2568 จังหวัดนครพนม

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยาย “ขั้นตอนการใช้งานระบบ Isan Cohort และการบันทึกข้อมูล” โดย นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการฝึกปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในระบบ Isan Cohort ให้กับผู้เข้าอบรม จากนั้น เป็นการบรรยาย “ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับโดยปัสสาวะ” โดย นายปณิธาน ศรีบุญเรือง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรม ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการนวัตกรรมต่างๆ ที่มีแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อลดการสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565-2568 ในอำเภอเป้าหมาย นำร่อง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก อำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีสงคราม

 

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box