CARI ร่วมกับ กขป.7 หารือการขับเคลื่อนงาน OV-CCA จ.มหาสารคาม และลงพื้นที่โกสุมพิสัย

Share to Social

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการฯ เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน OV-CCA จังหวัดมหาสารคาม
และพื้นที่เพื่อเยี่ยมและติดตามกิจกรรม OV-CCA อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน OV-CCA จังหวัดมหาสารคาม และเป็นการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและติดตามกิจกรรม OVCCA อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7  

โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้นำเสนอ ประเด็น “การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ” ซึ่งได้แสดงภาพรวมการดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในรูปแบบการทำงานอำเภอต้นแบบ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จากนั้น คุณทิพยาภา ดาหาร จากโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้มานำเสนอ ผลการดำเนินงาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอโกสุมพิสัย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA ในพื้นที่โดยการสร้างและพัฒนาผู้นำในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ต.แพง ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของพยาธิใบไม้ตับ และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในพื้นที่ทั้งเรื่องอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การให้ความรู้ประชาชน

จากนั้น คุณศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้หารือการขับเคลื่อนงาน OVCCA อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยได้หารือกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยได้มีแผนที่จะขับเคลื่อนงานต่อเนื่องโดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2565

และในช่วงบ่ายทีมงานได้เดินทางไปยังอำเภอโกสุมพิสัย เข้าหารือโรงงานผลิตปลาร้า บริษัทเซ็น แอนด์ โกสุมอินเตอร์ฟูดส์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปลาร้าและร่วมหารือในการกำหนดมาตรฐานปลาร้าปลอดภัย จากนั้นเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับฟังการเปิดประสบการณ์ จาก คุณสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม และคุณศุภชัย ศรีทาวงษา ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รักษาหาย และการพัฒนามาตรฐานปลาส้มปลอดภัย จาก กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา ต.แห่ใต้ และสุดท้ายเป็นการสรุปผลกิจกรรม โดย นายวิรัช มั่นในบุญธรรม รองประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7

 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *