CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

Share to Social

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ศูนย์อนามัยที่ 7 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายจารึก เหล่าประเสริฐ) เป็นประธาน โดยคณะทำงานนี้มีเป้าประสงค์ร่วมกันคือแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันปัญหาและตัดวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลของรถสูบสิ่งปฏิกูลไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นการตัดวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลของรถสูบสิ่งปฏิกูลไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ในคณะทำงานประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนทั้งการสาธารณสุข การปกครอง ขนส่ง โยธาธิการ ที่ดิน และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ”

การประชุมในวันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณา RoadMap การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลของจังหวัดขอนแก่น โดยได้ร่วมหารือพื้นที่เทศบาล/อบต.เป้าหมาย.ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในจังหวัดขอนแก่น และร่วมหารือแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และการรายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดขอนแก่น โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ขับเคลื่อนแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินงานในรูปแบบการแก้ปัญหาในอำเภอต้นแบบ ใน 20 อำเภอ 4 จังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก้ไขปัญหาทั้งระดับปฐมภูมิ ตั้งแต่การรณรงค์ในประชาชน การนำหลักสูตรการเรียนการสอนไปใช้ในโรงเรียน การรณรงค์อาหารปลอดภัย การป้องกันพยาธิใบไม้ตับในหมาแมว และระดับทุติยภูมิ อาทิ การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ และการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ และระดับตติยภูมิ คือ การรักษาและการติดตามผลการรักษา โดยมีการบันทึกข้อมูลในระบบ Big data ที่ชื่อว่า Isan Cohort ปัจจุบันมีคนลงทะเบียนในระบบกว่า 2 ล้านราย โดยในปีนี้ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จะได้ทำการมอบชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis) จำนวน 100,000 ชุด ให้กับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อนำไปใช้คัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *