CARIและโครงการวิจัยหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ จัดอบรมหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ กศน.ปทุมรัตต์

Share to Social

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โครงการวิจัยหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (การศึกษานอกระบบ) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิฯ เพื่อเก็บรวมบรวมข้อมูลการวิจัยระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประธานพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนหลักสูตร การศึกษานอกระบบจาก กศน.ปทุมรัตต์ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 30 คน 

จากนั้นเป็นการบรรยายความเป็นมาของการดำเนินโครงการหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การศึกษานอกระบบและแนะนำเอกสาร โดย รองศาสตราจารย์ ลัดดา ศิลาน้อย และ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมชมสารคดีประกอบหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การศึกษานอกระบบ โดย รศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ และ ดร.สุชาติ ทั่งสิรมา และการบรยาย หัวข้อ “การตลาดและแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดย ผศ.ดร.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล และการบรรยา หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

 

Facebook Comments Box