CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคาม

Share to Social

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต7 (กขป.7) นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานจากสถาบันวิจัยฯ ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกมหาสารคาม โดยมี นายชูศักดิ์ หล่มศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและร่วมดำเนินการประชุม พร้อมกับคณะทำงานจากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงภาคประชาสังคม

การประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคามแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 7 และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 7 ประเด็น ดังนี้
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
2. การสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ
4. การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
6. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยการดำเนินโครงการร่วมกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปสอนในโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยจะเป็นดำเนินงานในพื้นที่ต่อเนื่อง 3 ปี

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

 

Facebook Comments Box