CARI เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 7

Share to Social

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ไ้ด้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาคุณภาพบริการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุม Smat EOC ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 อ. เมือง จ. ขอนแก่น และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษา จากทั้ง 4 จังหวัด จำนวนกว่า 50 คน

โดยการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในประเด็น “ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตสุขภาพที่ 7 (ปี 2559 – 2564)” โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ อาทิ ภาพรวมอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของเขตสุขภาพที่ 7 การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับโดยแอนติเจนในปัสสาวะ การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ การนำเอาหลักสูตรแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน มาตรฐานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน จากนั้นเป็นการนำเสนอ ในประเด็น “สถิติการคัดกรอง อุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดย นพ.หัสชา เนือยทอง ประธานคณะทำงาน OVCCA เขต 7 และการนำเสนอในประเด็น “สถานการณ์ผู้ป่วยและการเบิกจ่ายค่ารักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดย สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และการนำเสนอในประเด็น “การเข้ารับบริการ การส่งต่อผู้ป่วย และทรัพยากรด้านสาธารณสุข” โดย นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ ประธาน Service Plan มะเร็ง จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกัน เพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่ดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box