CARI MOU ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีทางพยาธิวิทยา ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าโครงการและหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการลงนามความร่วมมือในโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2.เพื่อดำเนินการการรายงานผลชิ้นเนื้อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 3.เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม (CCA-04) ของโครงการ และ 4.เพื่อพัฒนาบุคคลากรของภาควิชาพยาธิวิทยาในด้านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 เดือน

กิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการประกันคุณภาพผลผลิตจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอีสานและภูมิภาคอื่นๆ

>> ประมวลภาพบรรยากาศ <<

Related posts:

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคและเครื่องอัลตร้าซาวด์แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อขยายโอกาสการตรวจคั...
CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอน...
บ้านแฮด-บ้านไผ่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหา OVCCA ต่อเนื่องปีที่ 2
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือสสอ.หนองเรือ เดินหน้าสู่ “หนองเรือโมเดล” อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรค...
CARI KKU ผลักดันอุบลรัตน์โมเดล สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุม พชอ.โกสุมพิสัย สรุปผลการดำเนินงานโกสุมพิสัยโมเดล พร้อมขับเค...