CARI ลงนามความร่วมมือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. พัฒนางานวิจัยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ Zoom Meeting โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้ รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน กรรมการสถาบันวิจัยฯ และ อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ กรรมการสถาบันวิจัยฯ พิธีลงนามฯ เริ่มโดย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าววัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าววิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าววิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางของคณะแพทยศาสตร์ต่อการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าววิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันผ่านระบบ Zoom Meeting

บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมร่วมกับทางการแพทย์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดยให้ความร่วมมือจัดเตรียมบุคลากร นักศึกษา และทรัพยากร เช่น สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อรองรับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การอบรมด้านวิศวกรรม การดำเนินงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกัน

 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

Related posts:

CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
CARI จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Isan Cohort และการเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับบุคลากรสาธารณสุข จ.นครพนม
CARI ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโ...
ศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ CARI จัดฝึกอบรมพัฒนาครูปฐมวัยออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐาน
CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด