ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต7 เข้าประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

Share to Social

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับการเยี่ยมชมการดำเนินงานและประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทำงานจากเขตสุขภาพที่ 7 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 

การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) ได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงาน โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7 (กขป.7) ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ใน 21 อำเภอของพื้นที่ 4 จังหวัดภายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (ในปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการใน 9 อำเภอ, เพิ่มเป็น 11 อำเภอในปี พ.ศ.2563 และกำลังขยายเป็น 21 อำเภอในปีพ.ศ. 2565) เข้าไปแก้ไขปัญหาสุขภาพ ลดอุบัติการณ์การติดพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการย่อยทั้ง 11 โครงการ ได้แก่ อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรค การจัดการระบบสุขาภิบาล หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเยาวชน การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ ระบบ Isan cohort เพื่อเฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประเมินความคุ้มค่า ข้อมูลพื้นฐานเชิงสังคมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว (OV-RDT) จำนวน 100,000 ชุด ให้กับ เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อใช้ในการตรวคัดกรองในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีการดำเนินการร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น โดย ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสวะชนิดเร็ว (OV-RDT) นั้นจะช่วยตอบสนองการดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในชุมชน และให้การคัดกรองโรคครอบคลุมอย่างทั่วถึง สามารถหาแนวทางป้องกันโรคนี้ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างต่อไปในอนาคต

และในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *