CARI จับมือคณะสาธารณสุข มข. พาผู้บริหารและผู้นำชุมชนโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด ดูงานการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

Share to Social

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนางสาวสุปราณี วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และนายธนาราช คงคารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ได้นำผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในตำบลสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย นายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ และผู้บริหารให้การต้อนรับ

นายนันทา ศรีนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตองโขบ กล่าวว่า “ในอดีต ประชาชน ตำบลตองโขบ มีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารสูง ซึ่งเกิดจากการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัด เทศบาลตำบลตองโขบ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จนสามารถเปิดให้บริการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรได้ในปี 2559 กล่าวคือมีรถสูบสิ่งปฏิกูล 1 คันบริการประชาชนในราคาที่ต่ำ จากนั้นนำมาเทที่บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นระบบลานทรายกรอง เมื่อครบกำหนดก็นำกากที่ได้มาทำปุ๋ย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเทศบาล มูลค่ากว่า 300,000 บาทต่อปี ที่สำคัญอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลดลงประมาณ 4 เท่าจากปี 2558

ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ เทศบาลตำบลตองโขบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยที่ผ่านมา ได้รับคณะศึกษาดูงานกว่า 200 คณะ และได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เช่น
1. มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 3002 : การจัดการสิ่งปฏิกูล กรมอนามัย
2. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
3. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

การศึกษาดูงานระบบการจัดการบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืนครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตัดวงจรการเกิดปัญหาอย่างครอบคลุม ของพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

ภาพ/ข่าว : ธนาราช คงคารักษ์

Facebook Comments Box