CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด

Share to Social

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต7 (กขป.7) นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานจากสถาบันวิจัยฯ ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและร่วมดำเนินการประชุม พร้อมกับคณะทำงานจากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงภาคประชาสังคม 

การประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 7 และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีการขับเคลื่อนร่วมกัน 7 ประเด็น ดังนี้ 1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 2. การสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน 3. การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ 4. การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 6. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 7. การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที  เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปสอนในโรงเรียนในพื้นที่  เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยจะเป็นดำเนินงานในพื้นที่ต่อเนื่อง 3 ปี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตลอด 3 ปี จำนวนกว่า 100,000 คน

 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์ 
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box