CARI สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ ปี 2565

Share to Social

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดประชุมสัมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมนา

จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)” โดย ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” โดย คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการบรรยายในหัวข้อ “ระบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางสุขภาพ และการแพทย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2565 : BCG Health Innovative Research A Game Changing for Academicians Healthcare Challenges and Trends  โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ และกิจกรรระดมสมองและนำเสนอแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวการวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ด้าน Basic Science /Clinical Research/ Translational Research

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box